Shemot – Exodus

3/2/2020 – Parshat Tetzaveh

2/24/2020 – Parshat Terumah

12/17/2020 – Parshat Mishpatim

2/10/2020 – Parshat Yitro

2/3/2020 – Parshat Beshalach

1/27/2020 – Parshat Bo

1/20/2020 – Parshat Va’era

1/13/2020 – Parshat Shemot